Thursday, November 6, 2008

Postimehe kultuurilisast Arvamus Kultuur

Kultuurilehe Arvamus Kultuur hariduse rubriigist hakkas mulle silma Margit Sutropi artikkel ,,Kool kui noorte väärtuste kujundaja.,,
Arutluse põhiprobleemiks on küsimus: milline näeb välja haridus, mis on lastele parim? Millised ikkagi on need teadmised ja oskused, mida kool peaks õpilastele andma?
On selge, et tuleb paika panna eesmärgid, millede täitmist me hariduselt ootame, ning nendest sõltubki hariduse sisu. Siinkohal toob Sutrop välja kaks erinevat teooriat. Kodanikukasvatuse teooria järgi on hariduse eesmärk suurendada inimese valikuvõimalusi ja valmistada teda ette koos teistega ühiskonnas elama. Inimkapitali teooria puhul on eesmärk tagada majanduse õitseng läbi haritud tööjõu. Selline teooria soovib hariduse kaudu luua hea elu tingimused.
Mulle meeldib Sutropi mõte: ,,Inimkapitalist rääkimine muudab inimese vaid vahendiks majanduskasvu saavutamisel. Ometi soovime majanduse arengut vaid selleks, et inimesed saaksid elada paremat elu.
Samuti nõustun sellega, et hea elu tagatiseks tasakaal individuaalsete ja kollektiivsetehüvede vahel. Ühtmoodi on tähtsad valikuvabaduse kasv ja hästi toimiv ühiskond. Seega peaks haridus suurendama nii inimese autonoomiat kui ka võimet mõista oma kohustusi ja oskust arvestada teistega.
Lisaks sellele kujundab haridus väärtushinnanguid, milledest sõltub õppimisse suhtumine. Tänasest haridusest omakorda, aga sõltub meie homne ühiskond. Koolile on pandud suur vastutus oluliste väärtuste edasikandmise eest.
Selle artikli põhjal võib öelda, et väärtused on koolide õppekavas kirjas, kuid nende edastamisega ei saada piisavalt hästi hakkama. Õpiprotsess peaks toimima läbi väärtusprisma. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, kas õpimeetodid soodustavad iseseisvat mõtlemist, toetavad koostööd ja julgustavad oma võimeid arendama. Tuleb arendada iseloomuomadusi, mida me õpilastes näha tahame.
Arvan, et hariduse eesmärk on avada õpilasele uued uksed edasiste otsuste tegemisel, anda moraalsed väärtused nagu näitaks ausus, hoolivus, õiglus ja lugupidamine ning kasvatada inimene, kes oskab arvestada teistega.

No comments: